Om oss

Elementfabrikken i Kjøpsvik ble etablert i 1978.

Vi produserer årlig ca 75.000 m2 hulldekkeelementer til det Nord-norske markedet pr. år. Med rasjonelt og godt utstyr sikrer vi god produktkvalitet.

Vi er sertifisert i henhold til NS 1168 og NS 13369. Vi har et velegnet og godt kvalitetssikringssystem som ivaretar kravene til riktig utførelse i alle ledd, i tillegg er vi ISO9001-sertifisert. Bedriften er i tillegg miljøsertifisert etter ISO14001-standaren. Anlegget er utstyrt med to sementsiloer og seks oppvarmede tilslagssiloer.
Spørsmål vedrørende kapasitet og kvalitetssikring rettes gjerne direkte til fabrikken.

Et naturlig valg

Montasjebygging med betongelementer er en moderne og rasjonell måte å bygge på.

Prefabrikering av betongelementer korter ned byggetiden og gir god økonomi. Betongelementer kan utformes til en mengde formål. Det har elementbransjen "vist" gjennom flere år. Nordland Betongelement AS har spesialisert seg på produksjon av Hulldekke-elementer. I samarbeid med andre leverer vi også komplette elementløsninger.

Foruten solid erfaring og et bredt produktspekter, driver vi en kontinuerlig produktutvikling, både i samarbeide med våre leverandører, konstruktører og i form av omfattende egen nyutvikling.

Dette setter oss i stand til å ligge i forkant av utviklingen samtidig som vi er en problemløser under byggeprosessen. Kvalitetssikring er et nøkkelbegrep og våre produkter oppfyller de strengeste krav.

Vår salgsorganisasjon dekker hele Nord-Norge, samtidig som vi utvider våre kontakter i Midt-Norge.

Vi legger vekt på å være tilgjengelig i markedet, både med produkter, rådgiving og informasjon.

Vi i Nordland Betongelement legger stor vekt på produktkvalitet og leveransepålitelighet - det er viktig for våre kunder.

Det er på bakgrunn av dette at Nordland Betongelement er et "naturlig valg"!

 

Kvalitetspolicy

 

Bedriftens kvalitetspolitikk gjelder for hele bedriften på alle nivåer.

 

 • Ansatte på alle nivåer skal ta ansvar for at kvalitetspolitikken blir gjennomført.
 • NBE sitt system skal tilfredsstille ISO 9001 sine krav, og samtidig sikre styring på alle aktiviteter som påvirker kvaliteten.
 • Vi skal tilstrebe kontinuerlig forbedring og utvikling for å hele tiden å kunne være konkurransedyktig.
 • Alle ansatte skal ha nødvendig kompetanse/opplæring for at rett kvalitet på eget arbeid blir gjort.
 • Totalproduktet som blir levert skal tilfredsstille kundens behov, eller overstige deres forventninger.
 • Med et godt HMS arbeid ønsker vi en sikker og trygg arbeidsplass.

 

Miljøpolicy:

Som en ansvarsbevisst bedrift og samfunnsaktør, har Nordland Betongelement AS (NBE AS) fokus på miljøansvar ovenfor kunder, ansatte og samfunnet, både ut ifra økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn.

Gjennom aktiv ledelse og utvikling, søker vi kontinuerlig å utvikle prosesser, produkter og tjenester som reduserer vårt miljø-fotavtrykk, både direkte og indirekte.

NBE AS skal sikre å inneha tilstrekkelig intern miljøkompetanse, og vår miljøhandlingsplan skal kommuniseres og følges kontinuerlig opp på alle nivåer i bedriften.

Vi skal forholde oss til de lover og forskrifter (samsvarsforpliktelser) som til enhver tid er gjeldende innenfor miljøområdet, og stadig se etter forbedringer som reduserer vår klimapåvirkning.

Vi reviderer årlig vår miljøhandlingsplan i henhold til endringer i våre miljømål og i samfunnets krav til bedriftene.

Gjennom daglig arbeidsledelse, vernerunder og HMS-møter (Samarbeidsutvalget) jobber vi for å øke miljøbevisstheten til våre ansatte og samarbeidspartnere.

Alle ansatte skal ha et bevisst forhold til bedriftens miljøpåvirkning.

NBE AS arbeider kontinuerlig for å skolere, motivere og informere våre ansatte slik at disse er best mulig rustet til å gjennomføre de miljømål vi som bedrift setter oss.

Vår miljøpolicy skal være gjenstand for årlig evaluering under Ledelsens gjennomgang – utgangsfaktorer/konklusjoner.

 

Målsetting kvalitet:

 

 • NBE skal fremstå som det beste og naturlige valg av betongelementleverandør i Nord-Norge.  Dette måles ut fra årlig offentlig bransjestatistikk, og legges fram på allmøte.
 • NBE skal levere elementer av riktig kvalitet og til rett tid. Dette måles gjennom mottatte, relevante reklamasjonsavvik, som kostnadsmessig ikke skal overstige 1% av salgsverdien.
 • Vi skal holde det vi lover samtidig som vi skal ha et enkelt og funksjonelt kvalitetssystem.

 

Målsetting miljø:

 • Vi skal jevnlig informere og motivere våre ansatte (inkludert samarbeidspartnere) for å sørge for en større kollektiv miljøbevissthet. Dette skal gjøres gjennom bruk av sms, eposter, personalmøter og i medarbeidersamtaler.
 • Vi skal utfordre våre leverandører og samarbeidspartnere på deres miljøbevissthet, og ved likhet benytte miljø som utvelgelseskriterium.
 • Hensynta ytre miljø ved vurdering av nye produkter/satsningsområder
 • Jobbe aktivt for å redusere utslipp av vaskevann/slam i vår produksjon
 • Øke gjenbruk av vrak-/restbetong og betongelementer.