Text

2. DEFINISJONER

Text

Kvalitet :Helhet av egenskaper og kjennetegn et produkt eller en tjeneste har, som vedrører dets evne til å tilfredsstille krav eller behov som er antydet.


Kvalitetshåndbok :Dokument som angir kvalitetspolitikken og beskriver organisasjonens kvalitetssystem.


Kvalitetspolitikk :Organisasjonens overordnede hensikter og styring som angår kvalitet, slik dette er uttrykt formelt av den øverste leder.


Kvalitetsledelse :Den del av ledelsesoppgaven som gjelder å fastsette og iverksette kvalitetspolitikken.


Kvalitetsplan :Dokument som beskriver de spesifikke tiltak for kvalitet, ressursene og rekkefølgen av aktiviteter som er aktuelle for et bestemt produkt, prosjekt eller en kontrakt.


Kvalitetssikring :Alle de planlagte og systematiske tiltak som er nødvendige for å få tilstrekkelig tiltro til at et produkt eller tjeneste vil tilfredsstille angitte krav til kvalitet.Text

Kvalitetsstyring :Driftsmessige teknikker og aktiviteter som benyttes for å oppfylle kravet til kvalitet.


Kvalitetssystem :Organisasjonsstruktur, ansvar, prosedyrer, prosesser og ressurser ved gjennomføring av kvalitetsledelse.


Kvalitetsrevisjon : Systematisk og uavhengig undersøkelser for å fastslå om kvalitetsaktivitetene og resultatene av dem stemmer overens med det som er planlagt, og om de er effektivt gjennomført og er hensiktsmessige for å oppnå målene.


Avvik :Uoverensstemmelse mellom egenskaper og spesifiserte krav.


Prosedyre :Et dokument som spesifiserer eller beskriver hvordan en aktivitet skal gjennomføres.


Instruks :Beskrivelse av en bestemt arbeidsfordeling og påbudte handlingsmønstre i bestemte situasjoner.


NBE : Nordland Betongelement A/S.

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon