4. STANDARDENS KRAV

4.1 LEDELSENS ANSVAR

Systemet omfatter hele kvalitetssystemet til NBE. Ledelsen har ansvar for at kvalitetssystemet er effektivt og hensiktsmessig. Ledelsen skal også følge opp at kvalitetssystemet til enhver tid er implementert og vedlikeholdt. Ansvar, myndighet og samarbeidsforhold skal være klart definert, og det skal avsettes ressurser som er nødvendige for å gjennomføre de oppgaver som kvalitetssystemet beskriver. Ledelsen skal utpeke en ansvarlig for å utføre de ovennevnte oppdragene. Det er utpekt en kvalitetspolitikk som uttrykker bedriftens ambisjoner og hensikter med kvalitetsarbeidet.

4.2 KVALITETSSYSTEMET

Systemet styrer alle aktiviteter av betydning for kvalitet. Kvalitetssytemet skal gi en samlet informasjon til alle ledd i bedriften om deres ansvar, myndighet og arbeidsoppgaver. Håndboken eller deler av den, skal videre benyttes som dokumentasjon av bedriftens kvalitetssikringssystem overfor samarbeidspartnere, kunder og offentlige myndigheter. NBE sitt kvalitetssikringssystem tar sikte på å tilfredsstille kravene til ISO-9001, og videre oppfylle Kontrollrådets generelle og spesielle bestemmelser for klasse D og E. Kvalitetssikringsansvarlig er ansvarlig for endring, registrering, oppdatering og distribusjon av denne håndboken.

4.3 KONTRAKTSGJENNOMGÅELSE

Systemet for kontraktsgjennomgåelse omfatter alt arbeid som knytter seg til salg og ordrebehandling av alle bedriftens produkter. Dette gjelder fra og med et tilbud sendes og/eller en ordre mottas, til kontrakten signeres. Kapittelet skal sikre at hvert enkelt produkt som selges, skal tilfredsstille kundens behov og spesifikasjoner. Samt at alle kontrakter som blir utført ved NBE AS skjer etter en fast standard. Alle leverings-, betaling- og utføringsbetingelser skal være avklart før en kontrakt inngås. Bedriftens kapasitet til å produsere og levere skal sjekkes før et tilbud blir sendt. Svar på forespørsler skal skje så snart som mulig og tidsfrister for tilbud skal alltid holdes.

4.4 STYRING OG UTVIKLING AV KONSTRUKSJON

Systemet omfatter alle oppdrag og prosjekter der utvikling/konstruksjon er en del av oppdraget, dette kan også være utarbeidelse av produksjonsunderlag slikt som tegninger, stykklister og montasjeplaner. Ingeniør- og arkitekttjenester som kjøpes eksternt hører til i dette systemet. Dette kapittelet skal sikre at kontraktskrav, myndigheters krav og bedriftsinterne krav blir tilfredsstilt ved utvikling og konstruksjonsaktiviteter. Konstruksjonsansvarlig er ansvarlig for å påse at konsulentarbeid som blir utført tilfredsstiller alle krav spesifisert av kunde/bedrift og at aktivitetene utføres i overensstemmelse med bedriftens kvalitetskrav.

4.5 DOKUMENT OG DATASTYRING

Systemet omfatter alle styrende dokumenter i kvalitetssytemet, og de standardene som det henvises til. Kapittelet skal sikre at de dokumenter som er opprettet innenfor rammen av kvalitetssystemet er underlagt styring. Daglig leder skal godkjenne alle dokumenter før de blir tatt i bruk i kvalitetssystemet. Det skal alltid holdes kontroll over antall kopier og hvor disse befinner seg, dette gjelder kopier av dokumenter tilhørende i kvalitetssystemet. Når et nytt dokument skal inn i systemet, skal innholdsfortegnelsen alltid endres så den stemmer. Gamle dokumenter som blir utbyttet skal alltid makuleres med unntak av et eksemplar som skal arkiveres. Endringer som blir gjort i et dokument skal skrives i kursiv slik at det vises at det er gjort endringer. Dokumenter som er med i kvalitetssystemet skal være innført i bedriftens dataanlegg og endringer som blir gjort i dokumenter skal også gjøres på dataanlegget.

4.6 INNKJØP

Systemet omfatter alle råvarer, halvfabrikata, eksterne tjenester og ferdigvarer som inngår i et produkt produsert av NBE. Kapittelet skal sikre at våre kunders krav blir imøtekommet, og at vi får bestilt varer og tjenester til riktig mengde, pris, sted og kvalitet. Ved bestilling av varer og tjenester skal kun godkjente underleverandører benyttes. Er underleverandøren ny for bedriften skal det foretas en forhåndsvurdering, dette for å sikre at han tilfredsstiller kravene som vi setter til underleverandører. Godkjente underleverandører føres opp i et eget leverandørregister. Innkjøpt materiell til produksjon er pålagt mottakskontroll, denne skal utføres etter godkjente prosedyrer før materialene blir frigitt for bruk i tilvirkningen. I slutten av hver måned blir det foretatt lagertelling for hele bedriften, manglene varer blir deretter bestilt inn.

4.7 PRODUKTER LEVERT AV KUNDE

Systemet vårt har ikke noen prosedyre for temaet "Produkter levert av kunde", dette fordi vi ikke har noen slike produkter. Skulle vi få inn noen produkter levert av kunde vil dette temaet bli tatt opp igjen og prosedyre vil bli utarbeidet.

4.8 PRODUKTIDENTIFIKASJON OG SPORBARHET

Systemet gjelder alle materialer og varer som benyttes ved NBE, dette gjelder både mottak, tilvirkning og levering. Kapittelet beskriver hvordan NBE tar vare på identifikasjon på produkter eller partier, og hvordan disse identifikasjonene blir oppbevart til en eventuell tilbakesporing. For varer og materialer som skal nyttes i produksjonen foretas mottakskontroll, her kontrolleres det at mottatte varer er merket i h.h.t. innkjøpsdokumenter samt mot transport- og lagringsskader. For spennstål skal innkjøpsdokumenter kontrolleres mot sertifikater. Lagerarealer skal være egnet for de materialer og de ferdige produkter som skal lagres. Ferdige produkter skal merkes før de kjøres på lager, denne merkingen sjekkes når elementene blir lastet for videre forsendelse. Elementer med feil/avvik blir sortert ut og behørig merket, etter gjeldende prosedyrer.

4.9 PROSESSTYRING

Systemet omfatter produksjonsutstyr, utførelse og kontroll av tilvirkningen samt kvalitetskontroll og prøving i produksjonen. Kapittelet skal beskrive NBE sitt system for prosesstyring. Formålet er å optimalisere bruk av våre ressurser, og å oppnå at de ferdige produktene er produsert i overensstemmelse med spesifikasjoner. Tilvirkningsforberedelser dokumenteres i planer, arbeidstegninger stykklister, montasjeplaner og i instrukser og prosedyrer for behandling og bruk av utstyr og materialer. Selve arbeidsutførelsen utføres i henhold til tegninger og beskrivelser samt instrukser og prosedyrer som inngår i dette kapittelet. Produksjonen utføres ellers i henhold til Kontrollrådet for betongprodukter sine bestemmelser, og de eventuelle prosjektrettede prosedyrer og instrukser som gjelder. Kontroll- og oppspenningsleder er ansvarlig for at kontroller blir gjennomført og utført etter gjeldende prosedyrer og instrukser.

4.10 KONTROLL OG PRØVING

Systemet omfatter kontroll av alle elementer. Kontrollomfang i h.h.t. kontrollpunkt i skjema for "ELEMENTKONTROLL - HULLDEKKER". Formålet er å sikre at elementene får riktig utførelse og kvalitet i h.h.t. alle spesifiserte krav. Ved kontrollsammenkomst skal alle nødvendige dokumenter være tilgjengelige og tilrettelagt. Elementkontrollskjema fylles ut ved samtlige kontroller, og oppbevares i egen perm hos kontroll-/spennleder.

4.11 KONTROLL-, MÅLE- OG PRØVINGSUTSTYR

Systemet omfatter all kontroll, vedlikehold og kalibrering av måleutstyr som NBE bruker til å måle kvalitet. Formålet med kapittelet er å beskrive vårt system for anskaffelse, kalibrering og bruk av kontroll-, måle- og prøveutstyr som benyttes i produksjonen. Den som utfører kontroller i henhold til instrukser og prosedyrer er ansvarlig for oppbevaring og bruk av tildelt kontroll-, måle- og prøveutstyr. Alt kontroll-, måle- og prøveutstyr skal være merket (identifiserbart). Intervallene mellom hver kalibrering vil være i henhold til skrevne prosedyrer og instrukser samt kontrollrådets bestemmelser. Trykkpresser, kalibreringsringer, løfteutstyr og kraner som tilhører NBE skal godkjennes av et godkjent kontrollorgan. Andre hjelpemidler som benyttes i forbindelse med kontroller og prøver skal kontrolleres av operatøren minst en gang i året. Når det anskaffes nye instrumenter/verktøyer skal aktuelt personell opplæres til riktig bruk og vedlikehold.

4.12 KONTROLL OG PRØVINGSSTATUS

I systemet vårt har vi ikke egen prosedyre for dette kapittelet. De aktuelle punktene som vi har med, har vi lagt inn under andre kapitler.

4.13 AVVIKSBEHANDLING

Systemet vårt omfatter følgende avvik:

Materialfeil
Arbeidsutførelsesfeil
Prosessavvik, feil på maskiner/utstyr
Prosedyrefeil, saksbehandlingsfeil eller utilfredsstillende saksbehandling
Formålet med dette kapittelet er å beskrive NBE sine retningslinjer for identifisering av avvik, og å utskille produkter/dokumenter med avvik og å treffe beslutninger om korrigerende tiltak. Mindre feil/mangler som den enkelte operatør selv kan korrigere, utføres straks. Ved produktavvik av den typen som krever formell avviksbehanling og/eller korrigerende tiltak er nødvendig, skal avviksrapportskjema fylles ut. Produkter og innkomne varer med avvik merkes med "AVVIK" merkelapp. Type avvik, dato og signatur skrives på merkelappen.

4.14 KORRIGERENDE OG FOREBYGGENDE TILTAK

Systemet tar sikte på å endre på instrukser og prosedyrer der avvik er registrert eller det er risiko for at avvik skal oppstå. Kapittelet beskriver hvordan NBE gjennomfører aktiviteter for å oppdage og korrigere forhold som forårsaker eller vil kunne forårsake avvik. Når avvik er registrert evt. mistanke om avvik foreligger, skal avviket bli lokalisert og årsaken klargjort. Ved denne registreringen skal avviksrapportskjema fylles ut. Forslag til korrigerende tiltak skal presenteres for berørte avdeling og forslaget skal godkjennes før det blir tatt i bruk. Når korrigerende tiltak er tatt i bruk skal det følges opp, samt om det fungerer tilfredsstillende. Eventuelle kundeklager skal behandles raskt og på en hyggelig måte. Ved klager skal NBE strekke seg langt for å få til en avtale som kunden er tilfreds med.

4.15 HÅNDTERING, LAGRING, OG FORSENDELSE

Systemet gjelder all håndtering, lagring, og forsending av råmateriale og ferdigvarer. Formålet er å sikre at produkter som produseres ved NBE ikke skades eller verditapes p.g.a. feil håndtering, lagring, eller levering. Alle produkter som blir produsert ved NBE skal håndteres slikt som det er henvist til i NBE-Hefte NR. 3 og 5, samt slikt som vist i heftet "HULLDEKKE - transport, lagring og montasje". Når elementer skal leveres, skal prosedyre for forsendelse følges. Merking av elementer skal utføres som beskrevet i prosedyre for "produktidentifikasjon og sporbarhet".

4.16 REGISTRERINGER

Systemet omfatter alle utfylte dokumenter som inneholder data med det formål å vise om spesifikasjonenes krav er oppfylt. Dette kan være f.eks. blanketter, referater, rapporter, kvitteringer o.l. Dette kapitlet beskriver hvordan NBE sikrer at de nedtegnelser av data som gjøres i bedriften for å verifisere overensstemmelse med spesifikasjoners krav, blir registrert og oppbevart. De registrerte data benyttes av NBE som grunnlag for kortsiktige tiltak for å holde produksjonen under kontroll. Registreringene kan på lengre sikt hjelpe til å forbedre produkter og kvalitetssikringssystemet. Registreringene skal arkiveres så lenge som kontrakter/avtaler tilsier, og de skal kunne fremlegges til enhver tid, og når det forlanges.

4.17 INTERNE KVALITETSREVISJONER

Systemet omfatter alle virksomheter og produkter internt i bedriften, inkludert ledelsens område. Formålet med interne kvalitetsrevisjoner er å verifisere at det system som skal sikre at bedriftens produkter og tjenester er i samsvar med kontraktskrav, er tilstrekkelig og at de blir etterlevet. Revisjonenes hensikt er også å vurdere effektiviteten av systemer og prosedyrer. Interne revisjoner planlegges og styres av utvidet samarbeidsutvalg, og utføres av enkeltpersoner eller grupper bemyndiget av utvalget. Revisjoner av hele KS-systemet gjennomføres årlig ved NBE. Revisjoner ved bedriften er inndelt i følgende hovedaktiviteter: Planlegging, Gjennomføring, Rapportering og Oppfølging.

4.18 OPPLÆRING

Systemet omfatter alle bedriftens opplæringsaktiviteter. Disse aktivitetene kan være både arbeidstrening, opplæring og utdannelse. Formålet er å sikre at bedriftens opplærings- og utdanningsaktiviteter er underlagt styring, samt at den nødvendige kompetansen er til stede. Alle personer som blir ansatt og skal delta i produksjonen, skal gjennomgå et internt opplæringskurs. Nyansatte skal også bli kjent med bedriftens kvalitetshåndbok. Alle ansatte ved NBE skal ha den nødvendige opplæring og utdannelse som kreves for den jobb som skal utføres. Ønsker om videreutdanning/opplæringskurs skal tas opp igjennom tillitsmannen, han tar det videre opp i samarbeidsutvalget. Opplæringsplaner skal utarbeides en gang i året. Alle dokumenter som har med opplæring å gjøre skal samles og arkiveres i bedriftens opplæringsperm, der skal også opplæringsprosedyren, oversikt over utdannelse, opplæringsplaner og opplæringskurset samles.

4.19 ETTERSYN

NBE har ikke ettersyn på noen av sine produkter, og derfor er det ikke utarbeidet noen prosedyre for dette temaet. Skulle det ved en senere anledning bli aktuelt med ettersyn, skal det da utarbeides en prosedyre.

4.20 STATISTISKE TEKNIKKER

Vi har ikke funnet det nødvendig å utarbeide en prosedyre for dette kapittelet